Общи условия при дарение

Общи условия за извършване на онлайн дарение през уебсайта на Фондация „Музика за България“ - musicforbulgaria.com

I. Общи положения

1. Настоящите „общи условия“ описват правилата за „Извършване на онлайн дарение“ в полза на Фондация „Музика за България“ и лицата, подкрепили Фондация “Музика за България” чрез онлайн паричен превод, наричани по-долу Дарители.

2. Уебсайтът на Фондация “Музика за България” дава възможност на дарителите да направят дарение чрез следните три метода:

  • Дебитна или кредитна карта
  • Банков превод
  • PayPal интернет система за плащания

3. Дарителят посочва сумата, която иска да дари, като впише сумата в предвиденото за това поле.

4. Дарителят извършва дарението в български левове (BGN), или чуждестранна валута.

5. Дарителят дарява посочената в т.3 сума на основание чл.225 от ЗЗД, безвъзмездно в полза на Фондация “Музика за България”.

6. Направеното дарение по чл. 255 от ЗЗД не подлежи на отказ и възстановяване.

7. В случаите, когато дарителят предоставя средства за конкретна инициатива на Фондация “Музика за България” (кампания, фонд, програма), следва да избере съответната инициатива.

8. Фондация “Музика за България” приема дарението с благодарност и се задължава да използва получените средства в съответствие със своите цели и мисия и с волята на дарителя.

 

II. Избягване конфликт на интереси

1. Фондация “Музика за България” приема единствено дарения без условия.

2. Лица и организации, които са предоставяли дарения в полза на Фондация “Музика за България”, нямат право да кандидатстват и да получават финансиране от нея.

 

III. Защита на данните 

1. Плащанията с дебитни/кредитни карти се извършват изцяло чрез системата на БОРИКА. Това гарантира, че данни за картата на Дарителя не са достъпни за Фондация “Музика за България” и съответно не се обработват или съхраняват от нея.

2. Личните данни на Дарителя, като напр. имена, контактна информация и др., няма да бъдат споделяни с трети страни без неговото предварително съгласие и ще бъдат използвани единствено с цел комуникация с Дарителя.

 

IV. Данъчни облекчения

1.Фондация „Музика за България” е организация, регистрирана в обществена полза в Централния регистър към Министерство на правосъдието под номер 007/06.12.2012., което дава право на дарителите: физически лица – български граждани и компании – регистрирани в България по Търговския закон, да ползват данъчни облекчения при подаване на своята годишна данъчна декларация.

  • Физически лица – 5%

Физическите лица могат да намалят данъчната си основа с до 5 на сто.

Общият размер на данъчното облекчение за дарения не може да превишава 65 на сто от сумата от годишните данъчни основи.

  • Фирми и други юридически лица – 10%

Юридическите лица могат да намалят до 10 на сто от положителния си счетоводен финансов резултат.

Важно е да се знае, че общият размер на признатите за данъчни цели разходи за дарения не може да превишава 65 на сто от счетоводната печалба, а ръководителят на фирмата не бива пряко или косвено да се облагодетелства от направеното дарение.